Privacyverklaring

Dierenkliniek Op de Diek, gevestigd aan Parklaan 28, 6131 KH Sittard Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:  http://www.opdediek.nl    Parklaan 28, 6131 KH Sittard, Nederland +31464512417

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Op de Diek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voorletters en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opdediek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Op de Diek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Dierenkliniek Op de Diek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk fiscaal toe verplicht zijn.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Op de Diek neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Op de Diek) tussen zit. Dierenkliniek Op de Diek gebruikt VIVA 3.0 van Corilus bv als computerprogramma om een sluitende patiëntenregistratie (met patiënten worden hier dieren bedoeld) en een goed functionerend facturatie systeem te hebben. Hiermee kunnen we adequate diergeneeskundige zorg binnen het wettelijk kader verzorgen. De klanten krijgen met het facturatie systeem te maken krijgen en met een niet geautomatiseerd oproep systeem waarbij eigenaren per e mail of post worden opgeroepen om in het belang van het huisdier periodieke controles en vaccinaties te laten verrichten of bepaalde periodieke medicijnen op te halen. Alleen als een klant of patiënt doorverwezen wordt naar een andere stakeholder (bijvoorbeeld een specialist) dan kunnen na overleg persoonsgegevens overgedragen worden aan deze stakeholder. Ook dit gebeurt niet geautomatiseerd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Op de Diek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voorletter(s) en achternaam: aangezien het belangrijk is (ook na het overlijden van een dier) de patiëntenkaart te kunnen blijven raadplegen en de voor en achternaam gebruikt worden om deze patiëntenkaarten te vinden wordt deze categorie persoonsgegevens niet verwijderd.

 

Adresgegevens: aangezien het belangrijk is (ook na het overlijden van een dier) de patiëntenkaart te kunnen blijven raadplegen en de voor en achternaam gebruikt worden om deze patiëntenkaarten te vinden wordt deze categorie persoonsgegevens niet verwijderd.

 

Telefoonnummer en e-mailadres:  aangezien het belangrijk is (ook na het overlijden van een dier) de patiëntenkaart te kunnen blijven raadplegen wordt het e-mailadres en het telefoonnummer bewaard om deze patiëntenkaarten te vinden. Om deze reden worden deze categorien persoonsgegevens niet verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Op de Diek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Op de Diek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Op de Diek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Op de Diek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opdediek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenkliniek Op de Diek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Op de Diek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@opdediek